Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

Gemeente De Fryske Marren heeft ambitieuze doelstellingen op gebied van duurzaamheid. In 2021 is het Duurzaamheidsprogramma vastgesteld en in 2022 de warmtevisie. Hierin zijn diverse duurzaamheidsdoelen opgenomen die verdeeld zijn over vijf pijlers: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie, toekomstbestendige omgeving en sociale duurzaamheid. Het programma Duurzaamheid wordt aangestuurd door de programmamanager Duurzaamheid.

Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma en de warmtevisie wordt per pijler een uitvoeringsprogramma opgesteld en ter informatie dan wel ter vaststelling aangeboden aan de raad. Uit deze vijf uitvoeringsprogramma’s volgen projecten. De uitvoering van deze projecten worden uiteindelijk belegd in de organisatie. Vanuit verschillende gelederen van de organisatie worden de benodigde FTE en middelen geleverd om de projecten te realiseren. Vanuit door het rijk beschikbaar gestelde middelen kan benodigde expertise en ondersteuning worden aangetrokken. Met deze werkwijze wordt invulling gegeven aan projectmatig werken.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53