Home

Gehonoreerde aanmeldingen

4. Leefbaarheid en onderwijs

Totaaloverzicht

Bedrag x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmelding

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

11

Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer *

55

-

-

-

12

Grootschalig onderhoud sportvelden *

60

-

-

-

Totaal

115

-

-

-

Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)*

115

-

-

-

Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel)

-

-

-

-

11. Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer *

Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer *

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

55

-

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
In de Perspectiefnota 2024 hebben wij u geïnformeerd over de kansrijke mogelijkheden om de voetbalverenigingen CVVO en VV Lemmer als fusievereniging gebruik te laten gaan maken van sportpark de Rien in Lemmer. Om dit gebruik als fusievereniging mogelijk te maken zijn er op het sportpark De Rien noodzakelijke aanpassingen nodig. Die aanpassingen voor een volwaardig en toekomstbestendig sportpark hebben betrekking op twee zaken:
-   herinrichten/wijzigen van de infrastructuur, dat wil zeggen de sportvelden, de parkeerplaatsen, de fietsenstallingen, de groenvoorzieningen en dergelijke;
-   renoveren dan wel nieuwbouw van opstallen, dat wil zeggen de was- en kleedkamers, de materiaalberging, de kantine en dergelijke.
In de Perspectiefnota 2024 beschrijven wij ook dat er nog meer duidelijkheid moet komen over de kosten van deze aanpassingen. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om deze kosten inzichtelijk te maken. Dat inzicht is nodig om te kunnen bepalen wat de twee voetbalverenigingen zelf kunnen financieren en zelf kunnen realiseren. En dat inzicht helpt ook ons om te kunnen bepalen of en welke mogelijkheden er zijn als het gaat om zelf investeren, subsidiering, leningen en/of borgstelling.

Risico indien niet gehonoreerd
Er is in Lemmer door de vrijwilligers van CVVO en VV Lemmer veel tijd en energie gestoken in de fusievorming van beide verenigingen en de consequenties daarvan voor sportpark De Rien. De beschikbaarheid van een voorbereidingskrediet maakt het zetten van een volgende stap mogelijk en voorkomt het stilvallen van de planontwikkeling. Indien de aanmelding niet wordt gehonoreerd ontstaat er geen duidelijk inzicht in de kosten die betrekking hebben op de infrastructuur en op de opstallen. Gemeente en fusievereniging kunnen zonder dit inzicht vervolgens geen keuzes maken en vervolgstappen bepalen.

12. Grootschalig onderhoud sportvelden *

Grootschalig onderhoud sportvelden *

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

60

-

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
In het voorstel ‘Beheer en onderhoud sportvelden’ wordt inzicht gegeven in de bestaande kwaliteit, de vertaling van het beleid, de meerjarenplanning van de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële middelen. Het plan zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd en zal als basis dienen voor een nieuw in te stellen voorziening.

Jaarlijks is er voor de start van het sportseizoen grootschalig onderhoud aan de velden nodig om de kwaliteit op peil te houden voor de wedstrijden en trainingen.  Om het grootschalig onderhoud voor 2024 mogelijk te maken wordt, vooruitlopend op de (hernieuwde) instelling van een voorziening, een eenmalig krediet van € 60.000 gevraagd.

In 2024 staan de volgende sportvelden op de planning voor groot onderhoud:
-   V.V. Langweer trainingsveld
-   Fuotbal Foriening Stobbega (FFS) trainingsveld
-   Sportvereniging Nijemirdum- Oudemirdum Kombinatie (SV NOK)
-   V.V. Delfstrahuizen trainingsveld

Risico indien niet gehonoreerd
De kwaliteit van de velden blijft niet op peil, waardoor velden worden afgekeurd voor wedstrijden. Verwachting is dan dat de velden na 2 jaar moeten sluiten.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53