Financiële begroting

1.5 Overzicht incidentele baten en lasten

De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Incidentele lasten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

1. Formatie weerbaarheid

52

Nieuw beleid

2. Integrale veiligheid en zorg

85

85

3. Fries taalbeleid

50

50

Programma 2 - Ruimte

Bestaand beleid

4. Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen

600

600

600

5. Invoeren Omgevingswet

350

6. Uitvoering nationale bouw- en woonagenda

250

7. Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen

161

8. Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed

115

115

9. Overig programma 2

119

44

44

-50

Nieuw beleid

10. Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan

300

11. Erfgoednota

150

Programma 3 - Economie

Bestaand beleid

12. Aanleg glasvezelnetwerk

75

13. Overig programma 3

-17

-34

-7

Nieuw beleid

14. Regio Deal Zuidwest-Fryslân

2.500

15. Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar

81

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Bestaand beleid

16. Huisvestingsplan onderwijs

206

17. Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"

120

18. Overig programma 4

51

Nieuw beleid

19. Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer

55

20. Grootschalig onderhoud sportvelden

60

Programma 5 - Sociaal domein

Bestaand beleid

21. Regiesysteem sociaal domein

162

22. Programmageld sociaal domein

100

100

23. Overig programma 5

25

25

25

Nieuw beleid

24. Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie

235

235

25. Aanjager inclusie

69

69

26. Aanvalsplan armoede

768

967

Algemene dekkingsmiddelen

Bestaand beleid

27. Overig algemene dekkingsmiddelen

53

48

48

Totaal incidentele lasten

6.775

2.304

710

-50

Incidentele baten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Reserves

-187

-135

Programma 2 - Ruimte

Reserves

-2.045

-759

-644

50

Programma 3 - Economie

Reserves

-2.639

34

7

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Reserves

-492

Programma 5 - Sociaal domein

Reserves

-1.359

-1.397

-25

Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

2.907

6.639

-1.448

-1.300

Totaal incidentele baten

-3.815

4.382

-2.110

-1.250

Totaal incidentele baten en lasten

2.960

6.686

-1.400

-1.300

Hieronder een beknopte toelichting op de projecten genoemd in het overzicht:  

1. Formatie weerbaarheid
In de programmabegroting 2023 is door de raad voor formatie weerbaarheid in de begrotingsjaren 2023 en 2024 € 52.0000 beschikbaar gesteld.

2. Integrale veiligheid en 3. Fries taalbeleid
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 1.

4. Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen
In november 2021 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. In de programmabegroting 2023 is hiervoor door de raad voor de uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen € 600.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2024, 2025 en 2026.

5. Invoering Omgevingswet
Voor de voorbereiding invoering omgevingswet heeft de raad bij de programmabegroting 2023 een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2023 en 2024.

6. Uitvoering nationale bouw- en woonagenda
Het Rijk heeft in maart 2022 de Nationale Woon-  en Bouwagenda opgesteld. Met als eerste programmalijn het programma Woningbouw. De raad heeft hiervoor bij de programmabegroting 2023 in de begrotingsjaren 2023 en 2024 € 250.000 beschikbaar gesteld.

7. Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen
Vanuit het budget Ziekten en Plagen wordt ook de wettelijke bestrijding van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop bekostigd. De raad heeft hiervoor bij de programmabegroting 2023 inde begrotingsjaren 2023 en 2024 € 161.000 beschikbaar gesteld.

8. Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed
Voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is een Routekaart geschreven. Om met de uitvoering van de verduurzaming aan de slag te kunnen is het noodzakelijk vooraf diverse onderzoeken uit te laten voeren. Hiervoor heeft de raad bij de programmabegroting 2023 € 115.000 beschikbaar gesteld in de begrotingsjaren 2023, 2024 en 2025.

9. Overig programma 2
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.

10. Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan en 11. Erfgoednota
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 2.

12. Aanleg glasvezelnetwerk
Voor het begeleiden en het houden van toezicht op de aanleg van glasvezelnetwerken heeft de raad bij de programmabegroting 2023 in de begrotingsjaren 2023 € 150.000 en 2024 € 75.000 beschikbaar gesteld.

13. Overige programma 3
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.

14. Regiodeal Zuidwest-Fryslân en 15. Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 3.

16. Huisvestingsplan Onderwijs
Voor het huisvestingsplan onderwijs heeft de raad bij de perspectiefnota 2021 eenmalig € 206.000 beschikbaar gesteld.

17. Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"
Voor de beleidsnotitie sport en bewegen heeft de raad bij de programmabegroting 2022 voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 € 120.000 beschikbaar gesteld.

18. Overig programma 4
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.

19. Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer en 20. Grootschalig onderhoud sportvelden.
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 4.

21. Regiesysteem sociaal domein
De  raad heeft € 162.000 incidenteel beschikbaar gesteld bij de perspectiefnota 2024 voor implementatiekosten regiesysteem sociaal domein.

22. Programmageld sociaal domein
Voor de rijksprogramma's op het gebied van het sociaal domein heeft de raad bij de perspectiefnota 2024  voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 € 150.000 beschikbaar gesteld.   

23. Overig programma 5
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.

24. Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie, 25. Aanjager inclusie en 26. Aanvalsplan armoede
Zie de lijst te honoreren aanmeldingen van programma 5.

27. Overig algemene dekkingsmiddelen
Dit betreffen een aantal geringere investeringsbedragen in de periode van 2024 t/m 2027.

Reserves
Bij de incidentele baten onder het kopje algemene dekkingsmiddelen presenteren we de eenmalige verrekeningen met de algemene reserve en de exploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53