Financiële begroting

1.11 Overzicht bestemmingsreserve onderhanden werk

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Stand 1-1

10.880

231

-

-

-

Stortingen

Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2022)

320

21

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2022 amendement; Blikken Skuorre Sl.)

-

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst)

458

120

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2022 amendement)

8

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2023)

3.005

1.808

848

760

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2023; amendement)

50

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5)

468

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne sociaal domein (progr. 5)

95

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5)

1.846

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: voorziening vastgoed

2.531

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2023)

1.440

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (PN2024)

-

242

50

-50

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (begr. 2024)

-

4.228

1.406

-

-

Totaal Stortingen

10.221

6.419

2.304

710

-

Onttrekkingen

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016

25

-

-

-

-

Traject lokale democratie

2

-

-

-

-

Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening

25

-

-

-

-

Coronakosten programma 1: APV, bijzondere wetten en verkiezingen

40

-

-

-

-

Formatie weerbaarheid (begr. 2023) (exclusief overhead)

52

52

-

-

-

Integrale veiligheid en zorg (begr. 2024)

-

85

85

-

-

Fries taalbeleid (begr. 2024)

-

50

50

-

-

Programma 2 - Ruimte

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

42

-

-

-

-

Aanleg fietspaden

273

-

-

-

-

Kosten opruimen A7

93

-

-

-

-

Kade 5-7 St Nic.

133

-

-

-

-

Lemmer, locatie gemeentehuis

271

-

-

-

-

KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie)

41

-

-

-

-

Startersleningen marktconsultatie

168

-

-

-

-

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

129

-

-

-

-

Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid

40

-

-

-

-

Harmonisatie wegenlegger

30

-

-

-

-

Afronden Delfstrahuizen-west

168

-

-

-

-

Energietransitie De Fryske Marren

260

-

-

-

-

Vervolgaanpak Tûk Wenjen

277

-

-

-

-

Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries

5

-

-

-

-

Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021)

14

-

-

-

-

Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer

3

-

-

-

-

Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(begr. 2023)

701

600

600

600

-

Energieloketten

48

-

-

-

-

1-M-P Duurzaamheidsvisie(K)

253

-

-

-

-

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

30

-

-

-

-

Herbestemming Blikken Skuorre Sloten

35

-

-

-

-

Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit

400

-

-

-

-

Build to order

50

-

-

-

-

Duurzaamfonds kleine initiatieven (begr. 2022; amendement)

100

-

-

-

-

Invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 (res.best. jaarrek. 2021 en begr. 2023)

430

350

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie

75

-

-

-

-

Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire

332

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting

74

-

-

-

-

Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (begr. 2023)

250

250

-

-

-

Administratief medewerker (excl. overhead) (begr. 2023)

46

46

46

46

-

Opstellen basisgeluidemissietaken (begr. 2023)

30

30

-

-

-

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (begr. 2023)

161

161

-

-

-

Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (begr. 2023)

115

115

115

-

-

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

-

25

-

-

-

Onderhoud en vervanging speeltoestellen (begr. 2023)

100

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (begr. 2023)

50

-

-

-

-

Landbouw transitie (begr. 2023)

20

20

-

-

-

Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (begr. 2023)

48

48

48

48

-

Renovatie groen (begr. 2023)

400

-

-

-

-

Uitwerken groenvisie (begr. 2023)

299

-

-

-

-

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (begr. 2023)

10

-

-

-

-

Aanmelding bestrijding rivierkreeft alsnog honoreren

50

-

-

-

-

Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023)

410

-

-

-

-

Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023)

60

-

-

-

-

Deelname leadertraject (voorjaarsrapportage 2023)

145

-

-

-

-

Subsidie groot onderhoud groen (PN2024)

-

-50

-50

-50

-

Beheersplan wegen (jaarrekening 2022; 800137)

327

-

-

-

-

Jaarrekening 2022: voorziening vastgoed

2.531

-

-

-

-

Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (begr. 2024)

-

175

-

-

-

Erfgoednota (begr. 2024)

-

150

-

-

-

Programma 3 - Economie

Economische Zaken

52

-

-

-

-

Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar

200

-

-

-

-

Versterken onderwijs bedrijfsleven

33

-

-

-

-

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

39

-

-

-

-

Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3)

7

-

-

-

-

Aanleg glasvezelnetwerk (begr. 2023)

150

75

-

-

-

Bijdrage marrekrite (begr. 2023)

-37

-37

-34

-7

-

Programma Recreatie & Toerisme (begr. 2023)

100

-

-

-

-

Toeristische (visitor)data (begr. 2023)

20

20

-

-

-

Regio Deal Zuidwest-Fryslân (begr. 2024)

-

2.500

-

-

-

Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar (begr. 2024)

-

81

-

-

-

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen

36

-

-

-

-

Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga

193

-

-

-

-

Constructiefout De Arke Lemmer

20

-

-

-

-

Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord

30

-

-

-

-

Huisvestingsplan onderwijs

-

206

-

-

-

Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties (prioriteitenlijst)

138

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen

12

-

-

-

-

Haskerfjild Joure eerste inrichting

10

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting 2022 (PN2022)

140

21

-

-

-

Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst)

245

-

-

-

-

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst)

187

120

-

-

-

Fryske boeken voor basisscholen (begr. 2022; amendement)

10

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: kunstzinnige vorming

100

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: culturele activiteiten

100

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: musea

50

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: zwembad

500

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: coronasubsidie maatschappelijke instellingen

157

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: beleidsadviseur onderwijshuisvesting

55

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod

106

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accomodatiebeleid

30

-

-

-

-

Projectleider Brûsplak (begr. 2023)

80

-

-

-

-

Jeugdketenbeleid (begr. 2023)

10

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (begr. 2023)

35

-

-

-

-

Sportpark Donia (PN2024)

-

30

-

-

-

Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023)

700

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023)

55

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet sportpark de Rien CVVO VV Lemmer (begr. 2024)

-

55

-

-

-

Grootschalig onderhoud sportvelden (begr. 2024)

-

60

-

-

-

Programma 5 - Sociaal domein

Huisvestingsoplossingen statushouders

63

-

-

-

-

Vluchtelingendossier

91

-

-

-

-

Koploper project cliëntenondersteuning

-

-

-

-

-

Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie 2022 (begr. 2022; amend.)

45

-

-

-

-

Coronakosten programma 5: onderuitputting Wmo maatwerk

47

-

-

-

-

Coronakosten programma 5: armoedebestrijding en bijzondere bijstand

50

-

-

-

-

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie (wijz. Nr. 23 PN 2022)

150

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: nieuwe manier van werken Wmo na aanbesteding

134

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop Wmo

100

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: inburgering en lening inburgeringsplichtig

25

-

-

-

-

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (begr. 2023)

25

25

25

25

-

AED (begr. 2023)

38

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5)

468

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne sociaal domein (progr. 5)

95

-

-

-

-

Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023)

70

-

-

-

-

Regiesysteem sociaal domein (PN2024)

-

162

-

-

-

Programmageld sociaal domein (PN2024)

-

100

100

-

-

Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (begr. 2024)

-

235

235

-

Aanjager inclusie (begr. 2024)

-

69

69

-

-

Aanvalsplan armoede (begr. 2024)

-

768

967

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Project garantiebanen

21

-

-

-

-

Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (begr. 2023)

48

38

38

38

-

Div in beweging

17

-

-

-

-

I-bewustzijn

65

-

-

-

-

Flankerend beleid zero base

105

-

-

-

-

Bantegaplein Lemmer

137

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet huisvesting

57

-

-

-

-

Digitaal hulpmiddel rapportages

90

-

-

-

-

Digitale dienstverlening

279

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022

58

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5)

1.846

-

-

-

-

Administratief medewerker (overhead) (begr. 2023)

5

5

5

5

-

Aanstellen energiecoördinator overhead (begr. 2023)

5

5

5

5

-

Formatie weerbaarheid (begr. 2023) (overhead)

5

5

-

-

-

Overige

Vrijval reserve onderhanden werk jaarrekening 2022

2.465

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2)

588

-

-

-

-

Vrijval reserve onderhanden werk najaarsrapportage 2023

445

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen

20.870

6.650

2.304

710

-

Stand 31-12

231

-

-

-

-

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53