Home

Gehonoreerde aanmeldingen

1. Bestuur en organisatie

Totaaloverzicht

Bedrag x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmelding

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 1. Bestuur en organisatie

1

Integrale veiligheid en zorg *

85

85

-

-

2

Frysk taalbelied *

50

50

-

-

Totaal

135

135

-

-

Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)*

135

135

-

-

Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel)

-

-

-

-

1. Integrale veiligheid en zorg *

Integrale veiligheid en zorg *

Categorie

Nieuw beleid

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

85

85

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
Om een duurzame professionaliseringsslag te kunnen maken op het beleidsterrein van integrale veiligheid en zorgbeleid, willen we in twee jaar een aantal zaken inregelen:
•   Integrale veiligheid (beter) in verbinding brengen met en onderdeel maken van andere beleidsterreinen door bewustwording, trainen en het inrichten van integrale werkprocessen.
Met name binnen de domeinen zorg en veiligheid liggen er enkele gezamenlijke uitdagingen. Wij willen de werkprocessen in dit speelveld in beeld brengen, borgen, actualiseren en het eigenaarschap hiervan goed in de organisatie beleggen. En daarnaast binnen actuele gezamenlijke zorg en veiligheidsthema’s gezamenlijke trainingen en oefeningen organiseren.
•   Informatie gestuurd werken, zodat we beter in staat zijn om in te spelen op fenomenen, verbanden te leggen, te kunnen prioriteren.  
•   Wijkgericht en fenomeengericht samenwerken. Door bovenstaande twee punten te combineren, kunnen we het beleid en de diverse interventies vanuit verschillende beleidsvelden beter op elkaar afstemmen en effectiever inzetten.
•   Communicatiestrategie gericht op het stimuleren van bewustwording onder inwoners en bedrijven en op het vergroten van de zichtbaarheid van ons beleid en onze veiligheidsinterventies.  

Een tijdelijke aanjager en een klein uitvoeringsbudget zal ervoor moeten zorgen dat dit organisatiebreed en integraal wordt ontwikkeld en geborgd. Hiervoor is een bedrag van € 85.000 voor de jaren 2024 en 2025 nodig.

Bovenstaande is opgenomen als ambitie in het beleidsplan integrale veiligheid en zorg, welke tot stand is gekomen na een zorgvuldig proces met interne en externe partners en een inwonerspeiling. Na een consultatie periode door o.a. de adviesraad sociaal domein wordt dit plan naar verwachting eind 2023 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Risico indien niet gehonoreerd
Het beleid en de aanpak van de verschillende beleidsterreinen staan los van elkaar, informatie wordt niet gedeeld en daardoor wordt er soms naast elkaar, langs elkaar, dubbelop of tegengesteld gewerkt.
Als we geen gebruik maken van monitoringsgegevens, zijn we onvoldoende in staat om slim, flexibel en tijdig/preventief in te spelen op fenomenen en ontwikkelingen en richten we onze aanpakken uitsluitend op ad hoc zaken, die veelal al zijn geëscaleerd.
Er is geen helderheid over taken en verantwoordelijkheden, hierdoor werken we minder efficiënt en effectief.
Inwoners kunnen de informatie over verschillende veiligheidsissues en -interventies niet vinden en worden niet onvoldoende (snel) geholpen.

2. Frysk taalbelied *

Frysk taalbelied *

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

50

50

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
Gemeente De Fryske Marren heeft de wens om een ambitieuzer en actief Fries taalbeleid te ontwikkelen. Daarmee willen we de taal, cultuur en identiteit versterken en steviger verankeren in onze organisatie en samenleving. Dit streven staat verwoord in zowel het coalitieprogramma als het uitvoeringsprogramma van het college.

Het Fries is voor 60-70% van de mensen in onze gemeente hun moedertaal, ongeveer 80-90% van onze inwoners verstaat het Fries. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is daarom belangrijk om een actueel en vooruitstrevend taalbeleid te hebben die recht doet aan de samenleving én taalsituatie in De Fryske Marren. Het huidige Fries taalbeleid ‘Frysk as it heal kin’ (2016) is verouderd en voldoet hier niet meer volledig aan. Bovendien staat de Friese taal onder druk. Niet alle ouders geven hun kinderen het Fries mee, ook als zijzelf wel Friestalig zijn

Op scholen wordt het Fries niet overal even goed en even veel aangeboden. In de openbare ruimte wordt een uiting in het Nederlands vanzelfsprekend gevonden. Het is daarom belangrijk dat de gemeente het Fries op een positieve, actieve manier stimuleert. Hierom is het nodig dat er een ambitieus taalbeleid wordt ontwikkeld, dat ook buiten de gemeentelijke organisatie impact heeft. Hieraan wordt een uitvoeringsplan gekoppeld waarin de ambities worden omgezet in concrete acties. Het uitvoeringsplan wordt ieder jaar geëvalueerd, met na 4 jaar een actualisatie. Het uitvoeringsplan moet daarom worden gezien als een eerste stap, maar ook als een dynamisch document.

Het eerste jaar worden de middelen ingezet om een nieuw taalbeleid te formuleren. Dit kunnen wij niet zelf, hiervoor is ondersteuning en expertise nodig. Na vaststelling worden de middelen in het tweede jaar ingezet om het taalbeleid te implementeren en te borgen in onze gemeente en gemeentelijke organisatie. Ook hiervoor is externe deskundigheid en expertise nodig.

Risico indien niet gehonoreerd
Mocht deze aanvraag niet worden gehonoreerd, dan zou er geen uitvoeringsbudget beschikbaar zijn voor de ambities op het gebied van de Friese taal, cultuur en identiteit. Hierdoor zouden wij niet planmatig kunnen werken - en vorm kunnen geven aan onze voorbeeldfunctie als gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53