Home

Gehonoreerde aanmeldingen

Algemene dekkingsmiddelen

Totaaloverzicht

Bedrag x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmelding

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

18

Omzetting inhuur naar vaste formatie KCC

-

-

-

-

19

Informatieveiligheid

51

51

51

51

20

Beheer BGT

48

48

48

48

Totaal

99

99

99

99

Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)*

-

-

-

-

Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel)

99

99

99

99

18. Omzetting inhuur naar vaste formatie KCC

Omzetting inhuur naar vaste formatie KCC

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

-

-

-

-

Formatie

2,00

2,00

2,00

2,00

Toelichting
De afgelopen jaren wordt, in afwachting van een onderzoek, bewust ingehuurd om goede dienstverlening van het Klantcontactcentrum (KCC) te realiseren. Het onlangs uitgevoerde onderzoek onderschrijft dat er sprake is van onderbezetting bij het KCC.

Uw raad heeft op 22 juni 2022 de Dienstverleningsvisie 2022-2026 vastgesteld. Hierin zijn de ambities voor de komende jaren opgenomen. Om gestructureerd invulling te geven aan deze ambities is het noodzakelijk om de formatie van het KCC op orde te brengen.

Daarnaast zijn wij van mening dat het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten bijdraagt aan een goed werkgeverschap. Het komt voor dat medewerkers jarenlang in tijdelijke dienst zijn.

Met het omzetten van 2 fte tijdelijke formatie naar vaste formatie kan de continuïteit van een goede dienstverlening worden gewaarborgd. Dit kan worden bekostigd vanuit het inhuurbudget, waardoor er geen financiële consequenties zijn van deze omzetting.

Risico indien niet gehonoreerd

1.   De ambitie uit de Dienstverleningsvisie 2022-2026 om 80% van alle vragen van inwoners te beantwoorden in het KCC wordt niet gehaald. Op dit moment wordt nog 65% van alle vragen binnen                  het KCC afgehandeld.
2.   Minder deelname van KCC verlaagt de effectiviteit en borging van innovaties uit de dienstverleningsvisie 2022-2026.
3.   De kwaliteit van de telefoongesprekken neemt op lange termijn af door te weinig capaciteit om medewerkers te coachen.

19. Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

51

51

51

51

Eenmalige kredieten

-

-

-

-

Formatie

0,45

0,45

0,45

0,45

Toelichting
Digitalisering is een onontkoombaar gegeven, en de digitale veiligheid is cruciaal voor zowel de ambities als de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. De functie van CISO (Chief Information Security Officer) is daarbij een spilfunctie. En het takenpakket breidt uit vanwege de complexiteit van de wet- en regelgeving en auditlasten. Voor de functie is 0,55 fte beschikbaar, terwijl er een fulltime taaklast is ontstaan.  Gelet op eerdergenoemd belang is het noodzakelijk de functieformatie daarop aan te passen. Informatieveiligheid op orde en voorbereid zijn op een cybercrisis zijn twee onderdelen van het coalitieakkoord.

Risico indien niet gehonoreerd
Aan de twee onderdelen vanuit het coalitieakkoord, informatieveiligheid op orde en voorbereid zijn op een cybercrisis, wordt dan niet optimaal voldaan.

20. Beheer BGT

Beheer BGT

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

48

48

48

48

Eenmalige kredieten

-

-

-

-

Formatie

0,60

0,60

0,60

0,60

Toelichting
Bij het beheer van de BGT (basis registratie topografie) ligt de focus onder meer op inhoudelijk volledig en kwalitatief goede basisregistraties. Binnen het ruimtelijk domein is de landmeting met name gekoppeld aan projecten (bv wegen, nieuwbouw). Een goede inlezing is echter steeds meer van belang door de toenemende digitalisering in (en daarmee ook complexiteit in het beheer tbv) andere werkterreinen. Denk aan de koppeling met de BAG, de inzet van info op de kaart, inspecties (bomen, speeltuinen etc.). Tot slot zijn ook derde partijen zoals aannemers afhankelijk van de kwaliteit van de BGT.
Door borging van de functie binnen team Informatie kan De Fryske Marren weer voldoen aan haar wettelijke verplichtingen én aansluiten bij de ontwikkelingen in dit werkveld. Bovendien leidt dit tot een betere basiskwaliteit van de BGT.

Risico indien niet gehonoreerd
De Fryske Marren voldoet niet aan haar wettelijke taken. In de ENSIA zelf audit is dit inmiddels geconstateerd (we zien een neerwaardse trent die door de ondergrens dreigt te zakken). Naast projecten die niet altijd goed worden ingewonnen gaat het ook veelvuldig om kleine wijzigingen die niet als project vanuit de gemeente worden afgewikkeld. De kwaliteit van de BGT wordt niet alleen gebruikt door de gemeente, maar ook door externe overheidsorganisaties en bedrijven. De afnemende kwaliteit heeft derhalve een brede impact.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53