Algemeen

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van gemeente De Fryske Marren voor het jaar 2024 en de meerjarenraming voor de jaren 2025 tot en met 2027. In deze begroting is het coalitieakkoord Fûnemint foar moarn concreet vertaald in doelstellingen, resultaten en acties in de beleidsprogramma’s.

Het opstellen van een begroting vraagt om een zorgvuldige aanpak. Tijdens de looptijd van dit proces kunnen er op landelijk en lokaal niveau ontwikkelingen plaatsvinden die direct of indirect invloed hebben op de begroting. Een voorbeeld is de val van het kabinet.

Sustainable Development Goals (SDG's)
De SDG's vormen een wereldwijde oproep tot actie om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart ervaren. Het betreft 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Bij alle doelstellingen binnen de beleidsprogramma's zijn de van toepassing zijnde SDG’s door middel van icoontjes aangegeven.

Onduidelijkheid over geld Rijk
Nog altijd is er onzekerheid over de uitkering van de Rijksoverheid aan gemeenten vanaf 2026. De val van het kabinet zorgt er waarschijnlijk voor dat dit nog langer onduidelijk blijft. Net als vele andere gemeenten laat onze begroting hierdoor in 2026 en 2027 een negatief structureel financieel perspectief zien.

Totstandkoming begroting
In deze begroting vindt een afweging plaats van de beleidsvoorstellen voor 2024 en verder. Gebruikelijk is om deze afweging bij de perspectiefnota te doen, maar tijdens het opstellen van de perspectiefnota 2024 was de hoogte van de financiële middelen van het Rijk onzeker. Daarom wordt deze afweging in de begroting gedaan en zijn er in de perspectiefnota alleen aanmeldingen meegenomen betreffende al lopende processen.

Tijdens de meicirculaire 2023 zijn de gemeenten geïnformeerd over de hoeveelheid financiële middelen die het ontvangt van het Rijk. In deze begroting staat welk nieuw beleid hierdoor uitgevoerd wordt.

Paragraaf duurzaamheid
Gezien de grote opgave op het gebied van duurzaamheid en de raakvlakken met meerdere beleidsprogramma's is in deze begroting ook een paragraaf duurzaamheid toegevoegd.

Repressief toezicht
Met deze begroting vallen we onder het gewenste repressieve toezichtregime van toezichthouder provincie Fryslân. Bovendien voldoen we aan de voorwaarden van onze eigen financiële verordening.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53