Financiële begroting

1.2 Algemene financiële situatie

De basis voor het geactualiseerde financieel perspectief voor de Programmabegroting 2024 is de in de raadvergadering van 12 juli 2023 vastgestelde perspectiefnota 2024-2027.

Hieronder is de aansluiting van de saldi van het financieel meerjarenperspectief tussen de Perspectiefnota 2024-2027 en de nu voorliggende Programmabegroting 2024-2027 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Saldi Perspectiefnota 2024-2027

135

141

110

113

Reeds genomen raadsbesluiten

859

2.677

2.341

878

Autonome mutaties

51

52

12

363

Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen

1.045

2.870

2.463

1.354

Totaal te honoreren aanmeldingen

-4.660

-1.842

-436

-436

Te honoreren incidentele aanmeldingen dekking algemene reserve

4.228

1.406

-

-

Rentelasten te honoreren incidentele aanmeldingen

-169

-225

-225

-225

Storting aan de algemene reserve

-300

-2.100

-1.700

-500

Saldi programmabegroting 2024 - 2027

144

109

102

193

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53