Financiële begroting

1.9 Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserve of voorziening

Saldo 1-1-2024

Saldo 1-1-2025

Saldo 1-1-2026

Saldo 1-1-2027

Saldo 1-1-2028

Algemene reserves:

Algemene reserve

5.597

2.138

6.521

4.411

3.161

Weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal algemene reserves

13.597

10.138

14.521

12.411

11.161

Bestemmingsreserves:

Kapitaallasten

8.293

7.981

7.670

7.358

7.047

Onderhanden werk

231

-

-

-

-

Totaal bestemmingsreserves

8.524

7.981

7.670

7.358

7.047

Voorzieningen:

Personeel

6

12

17

23

29

Verlofsparen*

83

83

83

83

83

Pensioenen wethouders

5.328

5.346

5.363

5.381

5.399

Afwikkeling grondexploitaties

2.798

2.798

2.798

2.798

2.798

Baggeren

614

789

964

1.139

1.315

Vastgoed

-

-

-

-

-

Wegen

1.730

2.075

324

798

737

Kunstwerken

350

233

459

586

825

Groot onderhoud Swimfun

-

-

-

-

-

Derdengelden

3

1

-

-

-

Egalisatie riolering

3.185

2.512

2.182

1.888

1.706

Egalisatie afval

675

371

171

-

-

Totaal voorzieningen

14.772

14.221

12.362

12.697

12.890

Rekeningresultaat

-

-

-

-

-

Totaal reserves en voorzieningen

36.892

32.340

34.553

32.466

31.099

*Deze voorziening is een gevolg van de CAO afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een contant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.

Toelichting voorzieningen
De stand per 01/01/2024 en volgende jaren van een aantal voorzieningen wijkt af van de in de Perspectiefnota 2024 gepresenteerde stand. Hieronder volgt een korte verklaring:

  • De voorziening Vastgoed en de voorziening Groot onderhoud Swimfun zijn bij de jaarrekening 2022 vrijgevallen en toegevoegd aan de reserve onderhanden werk.
  • De voorzieningen Baggeren, Wegen, Kunstwerken en Egalisatie riolering zijn geactualiseerd op basis van de meest recente vastgestelde beheerplannen.
  • Bij de jaarrekening 2022 is besloten een voorziening Egalisatie afval in te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53