Paragrafen

Paragraaf Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. De Wet open overheid heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De effecten op onze gemeente gaan over deze drie onderdelen van de wet:

  1. Actieve openbaarmaking
  2. Passieve openbaarmaking
  3. Informatiehuishouding

1. Actieve openbaarmaking
Openbare overheidsinformatie moet op een landelijk platform geplaatst worden. In eerste instantie werd hiervoor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet en wordt een eenvoudigere variant ontwikkeld. Deze bestaat uit een verwijsindex (Woo-index) en een zoekfunctie. De Woo-index was medio 2023 gereed. Het betekent ook dat waarschijnlijk in 2024 nadere invulling wordt gegeven aan de actieve openbaarmaking van de Woo-informatiecategorieën. De nadere invulling vindt plaats via een Koninklijk besluit. De zoekfunctie moet nog ontwikkeld worden en komt in 2024 beschikbaar.

2. Passieve openbaarmaking
Passieve openbaarmaking is het op verzoek voor eenieder openbaar maken van documenten.
Op basis van de in 2022 en het eerste half jaar 2023 ingediende verzoeken worden 45 Woo-verzoeken in het jaar 2024 verwacht. Om de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn te kunnen behandelen wordt continu gekeken of het werkproces verbeterd kan worden en hoe Woo-verzoeken voorkomen kunnen worden.

3. Informatiehuishouding
Bestuursorganen moeten hun informatiehuishouding verbeteren. Gemeente de Fryske Marren neemt in 2024 de volgende acties:

  • In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân aansluiting op een e-depotvoorziening oppakken
  • Werken aan implementatie selectielijst op applicaties (S4SR)
  • Beheer organiseren op e-mailarchivering en tekstberichten
  • Implementeren informatiebeheerplan
  • Implementeren kwaliteitssysteem KIDO
  • Aanpakken werkvoorraden Decos JOIN
Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53