Home

Gehonoreerde aanmeldingen

3. Economie

Totaaloverzicht

Bedrag x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmelding

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 3. Economie

9

Regio Deal Zuidwest-Fryslân *

2.500

-

-

-

10

Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar *

81

-

-

-

Totaal

2.581

-

-

-

Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)*

2.581

-

-

-

Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel)

-

-

-

-

9. Regio Deal Zuidwest-Fryslân *

Regio Deal Zuidwest-Fryslân *

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

2.500

-

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
De afgelopen periode hebben we met gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en maatschappelijke partners gewerkt aan een aanvraag voor een Regio Deal. Een Regio Deal
waarin we als regio Sudwesthoeke een “bod” doen aan het Rijk, om met ons te werken aan en te investeren in de brede welvaart in onze regio. De Regio Deal en samenwerking met het Rijk kan een
grote impuls geven aan het verder ontwikkelen van de brede welvaart in onze regio en is tevens een stimulans voor onze regionale samenwerking.
We zien deze Regio Deal (looptijd van 4 jaar) als een basis en vliegwiel om te komen tot een meer structurele agenda voor regionale ontwikkeling en om een langdurige samenwerking met het Rijk aan te
gaan, aansluitend op het rapport Elke regio telt.
De omvang van de Regio Deal zoals we die voorstellen in te dienen bedraagt (vanuit de regio) € 17,4 miljoen. Met de beoogde bijdrage van het Rijk (zelfde omvang als regio) dus een totale deal van afgerond € 35 miljoen. Voor onze gemeente is het voorstel om € 5 miljoen bij te dragen aan de financiering van de Regio Deal. Wij denken € 2,5 miljoen te kunnen vrijmaken uit bestaande projecten die al in de begroting staan. Voor de resterende € 2,5 miljoen van de dekking stellen wij voor die ten laste van de algemene reserve te brengen.

Risico indien niet gehonoreerd
Het Rijk stelt als voorwaarde dat de regionale bijdrage bij het indienen van de aanvraag zeker moet zijn. Het niet of deels niet beschikbaar stellen van de gevraagde cofinanciering betekent dat er geen aanvraag Regio Deal kan worden ingediend. Of er resteert een uitgeklede aanvraag met een fors lagere inzet vanuit de regio. De cofinanciering vanuit De Fryske Marren is gekoppeld aan de cofinanciering van SWF en provincie Fryslân. Een lagere bijdrage vanuit De Fryske Marren resulteert ook in een lagere bijdrage van de andere partners.

10. Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar *

Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar *

Categorie

Totale investering

-

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Structurele exploitatielast

-

-

-

-

Eenmalige kredieten

81

-

-

-

Formatie

-

-

-

-

Toelichting
Samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Club van Aanjagers Tsjûkemar werken we aan het grote maatschappelijke initiatief “gebiedspilot Tsjûkemar”. De projecten die (het bottom-up initiatief) Stichting Club van Aanjagers gebiedspilot Tsjûkemar ontwikkelt zijn erop gericht het gebied aantrekkelijker te maken voor meerdere doelgroepen. Het Tsjûkemar moet een “bestemmingsgebied” worden waar iedereen graag langer wil verblijven. Het grotere kader is de ontwikkeling van het Tsjûkemar Regio: van “doorvaartmeer” naar “bestemmingsmeer”. De Club van Aanjagers neemt het voortouw in de regionale ontwikkeling van het Tsjûkemar in samenwerking met de overheden (Intentieverklaring, 2019). Door de Club van Aanjagers is een uitvoeringsplan opgesteld voor de economische en toeristische ontwikkeling op en om het Tsjûkemar. Een initiatief van onderop uit de Mienskip. Zowel de gemeente als de provincie hebben de Club van Aanjagers gefaciliteerd bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan. Een plan maken is één ding, het plan uitvoeren is stap twee. Voor sommige planonderdelen is het de verantwoordelijkheid van ondernemers en/of burgers om initiatieven tot uitvoering te brengen. Voor andere onderdelen staan de overheden aan de lat (provincie Fryslân, gemeente, Wetterskip Fryslân, De Marrekrite). Om de (financiële) haalbaarheid van de diverse planonderdelen te onderzoeken is in de afgelopen jaren door zowel gemeente als de provincie (ambtelijke) ondersteuning aan de Club van Aanjagers aangeboden (uren, procesgeld). Concreet betekent dit, dat de gemeente en provincie beide een (jaarlijkse) bijdrage beschikbaar hebben gesteld voor de ondersteuning van het proces. Het door de gemeente beschikbaar gestelde procesgeld is bijna op. Tot nu toe werd er door de gemeente ieder jaar een bijdrage van € 75.000 overgemaakt naar de Club van Aanjagers voor laaghangend fruit projecten en ondersteuning in het proces. Ook zijn er bij de gemeente jaarlijks kosten in rekening gebracht voor het secretariaat van de Club van Aanjagers (circa € 6.000 per jaar). Uit dit procesgeld is ook geld vrijgemaakt om alvast projectonderdelen in uitvoering te brengen. Daarbij is de focus in de afgelopen jaren met name geweest op het ‘laaghangend fruit’. Van de “grotere” projecten zijn de kitesurfzone en Ulesprong als focusprojecten aangemerkt. Wij vragen daarom € 81.000, zijnde € 75.000 procesgeld en € 6.000 secretariaatskosten voor de Club van Aanjagers aan voor het jaar 2024.

Risico indien niet gehonoreerd
Als de aanmelding niet gehonoreerd wordt is er voor volgend jaar en dit jaar geen procesgeld meer beschikbaar voor de Club van Aanjagers Tsjûkemar met als gevolg dat het project Club van Aanjagers Tsjukemar stopt.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53