Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeente De Fryske Marren heeft een aanzienlijk vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, openbaar groen, oevers en kaden, vaarwegen, kunstwerken en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoudsprogramma van de gemeentelijke kapitaalgoederen.
Per soort kapitaalgoed is een opzet gemaakt waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • context en achtergrond
  • kaderstellende beleidsstukken
  • financiële structuur
  • wat willen wij bereiken
  • wat willen wij ervoor doen
  • trends en ontwikkelingen
Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53