Algemeen

Kerngegevens

Sociale structuur

Gegevens per 1-1-2023

Aantal inwoners (in aantallen)

• 0 t/m 17 jaar

9.829

• 18 t/m 74 jaar

36.065

• 75 jaar en ouder

5.703

Totaal aantal inwoners

51.597

Bijstandsontvangers

728

Inwoners met migratieachtergrond

1.875

Aantal bedrijfsvestigingen

7.275

Fysieke structuur

Gegevens per 1-1-2023

Oppervlakte gemeente (in hectare)

• Binnenwater

6.715

• Buitenwater

13.094

• Land

35.101

Totaal oppervlakte gemeente

54.910

Aantal wooneenheden

• Woonruimten

25.447

Totaal aantal wooneenheden

25.447

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)

• Wegen

739

• Vaarwegen

74

• Rioleringen

699

Oppervlakte groen (in m2)

• Stedelijk groen

2,7 miljoen m2

• Landschappelijk groen

5,3 miljoen m2

Financiële structuur

per inwoner

Totaal
(x € 1.000)

Exploitatie

• Uitgaven

3.155

162.805

• Inkomsten

3.084

159.150

Opbrengst belastingen en heffingen

• Onroerende zaakbelasting

241

12.442

• Afvalstoffenheffing

120

6.192

• Rioolrechten

102

5.248

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

2.055

106.043

Balans

• Eigen vermogen

548

28.263

• Voorzieningen

268

13.850

• Vaste schulden

1.396

72.024

De gegevens betreffende de sociale en fysieke structuur zijn gebaseerd op de maatstaven die het ministerie hanteert voor de berekening van de Algemene uitkering. Deze maatstaven zijn met ingang van 1 januari 2023 op onderdelen gewijzigd waardoor aansluiting met vorig jaar niet te maken is.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53