Financiële begroting

1.12 Overzicht EMU

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie van de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.

Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort ervan op nationaal niveau om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden. Aangezien de decentrale overheden onderdeel uitmaken van de sector overheid in de economische statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat, is daarbij bepaald dat niet alleen het saldo van de centrale overheid meetelt, maar ook het saldo van de decentrale overheden. In de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) is daarom bepaald dat de verschillende overheidslagen een gelijkwaardige inspanningsverplichting hebben om te voldoen aan de Europese begrotingseisen en daarmee bij te dragen aan een gunste budgettaire positie voor Nederland.

In onderstaande tabel de berekening van het EMU-saldo voor onze gemeente. De berekening is opgesteld aan de hand van de geprognostiseerde balans.

bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.

Exploitatiesaldo vóór storting in c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-234

-3.858

4.037

-2.429

-1.470

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

14.464

4.579

-2.299

-2.012

-1.596

3.

Mutatie voorzieningen

1.756

-247

-1.659

506

193

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-15.226

-3.875

-

-

-

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

2.284

-4.809

4.677

89

319

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53