Financiële begroting

1.3 Opbouw financieel meerjarenperspectief

Het hiernavolgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.

Bedragen  € 1.000

Programma

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

1. Bestuur en organisatie

-9.262

-9.250

-9.118

-9.118

2. Ruimte

-49.380

-45.319

-44.876

-44.015

3. Economie

-1.544

-1.375

-1.405

-1.412

4. Leefbaarheid en onderwijs

-13.880

-13.384

-13.443

-13.568

5. Sociaal domein

-61.409

-59.838

-58.389

-58.775

8. Bedrijfsvoering

-25.399

-25.727

-25.951

-25.979

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.932

-6.357

-10.084

-12.739

Totaal Lasten

-162.805

-161.250

-163.267

-165.607

Baten

1. Bestuur en organisatie

514

514

514

514

2. Ruimte

20.022

19.899

19.978

20.044

3. Economie

91

91

91

91

4. Leefbaarheid en onderwijs

836

836

836

836

5. Sociaal domein

15.626

15.632

15.632

15.632

8. Bedrijfsvoering

464

464

464

464

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

121.598

128.390

123.824

127.040

Totaal Baten

159.150

165.826

161.339

164.621

Saldo van baten en lasten

-3.655

4.575

-1.928

-986

Stortingen

-11.381

-9.591

-2.801

-833

Onttrekkingen

15.181

5.125

4.832

2.012

Mutatie reserves

3.799

-4.467

2.030

1.179

Resultaat

144

109

102

193

Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2024 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:

bedragen x € 1.000

Presentatie structureel begrotingssaldo

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Saldo baten en lasten voor mutaties reserves

-3.655

4.575

-1.928

-986

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

3.799

-4.467

2.030

1.179

Begrotingssaldo

144

109

102

193

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.960

6.687

-1.400

-1.300

Incidentele baten en lasten

2.960

6.687

-1.400

-1.300

Structureel begrotingssaldo

3.104

6.796

-1.298

-1.107

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2024 sprake is van een evenwicht tussen structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten hebben betrekking op de incidentele stortingen in en de incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve. Deze mutaties maken onderdeel uit van de posten stortingen en onttrekkingen t/m perspectiefnota 2024 en stortingen programmabegroting 2024 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2023-2027 in de paragraaf 1.10 Algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53