Bijlagen

Bijlage 1 Kostendekkendheid tarieven

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Afval

Afval bedrijven

Riool

Graven

Precario rechten

Precario belasting

Kosten taakveld(en)

personeel

1.346

42

731

351

7

·       inhuur

310

9

·       heffingen

34

3

34

1

materieel/ (inhuur) derden

834

25

87

39

1

planning & onderzoek

240

onderhoud & maatregelen

1.226

3

baggeren & hekelen

472

straatvegen (zwerfafval)

96

144

afschrijvingen

268

960

9

verwerkingskosten Omrin 

2.011

38

afvalbelasting

milieustraat

overige

554

4

260

43

aftrek gratis containers

Inkomsten (excl. heffingen)

-562

-85

-4

Netto kosten taakvelden

4.891

121

4.069

442

9

Overhead

558

16

397

140

3

Rente

63

481

Btw (compensabel)

786

6

442

17

Totale kosten

6.298

143

5.389

599

12

-

Heffingen

5.992

160

5.248

424

11

77

Heffingen milieuterreinen

200

Winsten/dividenden (Omrin)

7

Kwijtschelding

-195

-120

Oninbare vorderingen

-10

-9

Ontrekking/dotatie voorziening

304

270

Btw-correctie/Dotatie (-)

-17

Totaal baten

6.298

143

5.389

424

11

77

% dekking

100,0%

100,0%

100,0%

70,8%

91,7%

n.v.t

Ontvangen btw

30

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Marktgelden

Liggelden

Liggelden steiger

Haven

Brug-/ sluisgelden

Veergelden

Kosten taakveld(en)

personeel

52

306

350

255

·     inhuur

47

330

vastgoed

6

7

voorziening onderhoud

4

246

2

baggeren (oeverconstructies)

126

overige

8

122

125

6

Inkomsten (excl. heffingen)

-27

-37

Netto kosten taakvelden

60

585

1.022

263

Overhead

22

122

166

121

Rente

Btw

1

62

95

1

Totale kosten

83

-

-

769

1.283

384

Baten

51

245

387

83

Totaal baten

51

-

-

245

387

83

% dekking

61,5%

31,9%

30,2%

21,6%

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Burgerzaken

Omgeving

Overige diensten EDR

H1

H2

H3

H4 & 5

Kosten taakveld(en)

personeel

524

1.413

48

127

0

0

materieel

5

rijksafdrachten

198

overige

204

234

Inkomsten (excl. heffingen)

Netto kosten taakvelden

931

1.646

48

127

0

0

Overhead

248

349

21

56

0

0

Rente

Btw

Totale kosten

1.179

1.996

69

183

0

0

Baten

700

1.461

17

19

0

0

Totaal baten

700

1.461

17

19

0

0

% dekking

59,4%

73,2%

24,5%

10,4%

93,4%

48,8%

Kruissubsidiëring

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Totaal heffingen

2.198

% dekking

64,1%

Overhead toegerekend aan heffingen

2.219

Baten afvalstoffenheffing

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container 180 liter restafval + GFT

15.335

€ 236

3.619

Container 240 liter restafval + GFT

6.557

€ 300

1.967

Ondergrondse container (collectief)

1.366

€ 236

322

Extra container 240 liter GFT-afval

673

€ 70

47

Extra container 180 liter restafval

173

€ 138

24

Extra container 240 liter restafval

63

€ 199

13

Gratis container voor medicijnen

29

8

Totaal

24.196

5.992

8

Gemiddelde containerprijs

€ 260

Baten reinigingsrechten

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container van 240 liter afval

580

€ 257

149

31

Container 240 liter GFT-afval

152

€ 70

11

2

Overige opbrengsten

Totaal

732

160

34

Baten rioolheffing

Eenheden

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Eenpersoonshuishouden

7.586

€ 125

948

Meerpersoonshuishouden

14.414

€ 214

3.085

Recreatief gebruik (woningen)

2.541

€ 125

318

Recreatief gebruik (roerende zaken)

1.331

€ 58

77

Bedrijfsmatig gebruik

2.064

€ 119

246

Hemelwaterafvoer

259

€ 58

15

Extra waterafvoer

6.087

€ 92

Totaal

34.282

4.688

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53