Financiële begroting

1.7 Overzicht meerjarenbalans

In deze paragraaf is conform de BBV-voorschriften een meerjarenbalans opgenomen. Deze geprognotiseerde balans is de input voor de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en de berekening van het EMU-saldo. Deze zijn berekend op basis van de werkelijk verwachte stand van de balansposten. Dit kan betekenen dat de in onderstaande balans opgenomen bedragen afwijken van overzichten elders in deze begroting. De begroting is opgesteld op basis van beschikbaar gestelde bedragen. In onderstaande balans hebben we er echter rekening mee gehouden dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten direct (in hetzelfde jaar) worden uitgegeven. De uitgaven volgen veelal pas na uitvoering van een werk. Dit zorgt voor vertraging in de kasstromen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de te presenteren kengetallen zijn hiervoor in onderstaande meerjarenbalans correcties toegepast.

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Begroting ultimo 2023

Begroting ultimo 2024

Begroting ultimo 2025

Begroting ultimo 2026

Begroting ultimo 2027

Activa

Vaste Activa

(Im)materiële vaste activa

111.326

115.905

113.606

111.594

109.998

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

140

380

380

380

380

Financiële vaste activa : Leningen

6.092

4.872

4.872

4.872

4.872

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

-

-

-

-

-

Totaal vaste activa

117.558

121.157

118.858

116.846

115.250

Vlottende Activa

Voorraden: Onderhanden werk en Overige grond- en hulpstoffen

4.772

895

895

895

895

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen

20

22

22

22

22

Uitzettingen < 1 jaar

11.000

10.500

10.500

10.500

10.500

Liquide middelen

500

500

500

500

500

Overlopende activa

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal vlottende activa

19.292

16.917

16.917

16.917

16.917

Totaal activa

136.850

138.074

135.775

133.763

132.167

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

32.121

28.263

32.300

29.871

28.401

Voorzieningen

14.097

13.850

12.191

12.697

12.890

Vaste schuld

72.503

72.024

66.787

64.696

62.604

Totaal vaste passiva

118.721

114.137

111.278

107.264

103.895

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

10.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Overlopende passiva

8.129

16.437

16.997

18.999

20.772

Totaal vlottende passiva

18.129

23.937

24.497

26.499

28.272

Totaal passiva

136.850

138.074

135.775

133.763

132.167

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53