Financiële begroting

1.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In de programma’s worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt van de activiteiten die de gemeente ten behoeve van haar burgers uitvoert. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen laat zien op welke manier de baten en lasten van die programma’s worden gedekt. De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen en specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Aan de lastenkant staan de posten die niet, of nog niet, toe te rekenen zijn aan de programma’s (voorbeeld: lasten van het heffen van belastingen).

Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

Uitkeringen Gemeentefonds

94.766

98.042

106.043

112.315

107.292

110.037

Treasury

-411

360

1.398

1.161

1.100

1.045

OZB gebruik

1.604

1.699

1.767

1.861

1.940

2.040

OZB eigendom

10.166

10.164

10.563

10.949

11.327

11.698

Overige belastingen

170

88

178

178

178

178

Totaal algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

106.296

110.353

119.949

126.464

121.837

124.998

Vennootschapsbelasting

-65

-5

-5

-5

-5

-5

Totaal vennootschapsbelasting

-65

-5

-5

-5

-5

-5

Overhead

-28.370

-26.194

-24.935

-25.263

-25.487

-25.515

Totaal overhead

-28.370

-26.194

-24.935

-25.263

-25.487

-25.515

Algemene baten en lasten

4.999

-1.882

-2.411

-6.599

-10.266

-12.865

Baten forensenbelasting

1.567

1.558

1.589

1.589

1.589

1.589

Baten toeristenbelasting

961

960

960

1.000

1.000

1.000

Kwijtscheldingen

-283

-312

-351

-351

-351

-351

Lasten heffingen en belastingen

-107

-62

-65

-65

-65

-65

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen

7.138

261

-278

-4.426

-8.093

-10.692

Totaal algemene dekkingsmiddelen

84.998

84.415

94.731

96.770

88.253

88.786

Stortingen

-13.033

-14.639

-11.179

-9.191

-2.410

-450

Onttrekkingen

13.612

17.417

8.332

2.617

3.918

1.810

Totaal mutatie reserves

579

2.778

-2.847

-6.574

1.508

1.360

Totaal

85.577

87.193

91.884

90.196

89.761

90.146

Overhead
De kostentoerekening aan de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen is in de nu voorliggende begroting geactualiseerd. De wet en regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden) over het verantwoorden van de kosten is de leidraad geweest voor de verdere uitwerking. Gemeenten moeten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces verantwoorden in het onderdeel overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de vijf programma’s. Na de actualisatie worden er minder kosten toegerekend aan overhead en meer aan de vijf beleidsprogramma’s. Na deze aanscherping ontstaat er beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Per saldo heeft dit geen resultaateffect voor de begroting in zijn geheel (de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen).  In 2023 wordt deze kostentoerekeningsmethode geëvalueerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53