Home

Gehonoreerde aanmeldingen

In onderstaande tabel zijn alle gehonoreerde aanmeldingen opgenomen.  De voorstellen met een structureel karakter komen ten laste van de exploitatie. De voorstellen met een incidenteel karakter, zijnde de posten voorzien van een *, komen ten laste van de Algemene reserve en worden vervolgens in de Reserve Onderhanden werk gestort. Deze voorstellen zijn opgenomen in de paragraaf 1.4 Reserves en voorzieningen, in paragraaf 1.9 Overzicht reserves en voorzieningen, in paragraaf 1.10 Algemene reserve en in paragraaf 1.11 Overzicht bestemmingsreserve onderhanden werk.

Bedrag x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmelding

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 1. Bestuur en organisatie

1

Integrale veiligheid en zorg *

85

85

-

-

2

Frysk taalbelied *

50

50

-

-

Programma 2. Ruimte

3

Vervanging pontinrichting Rotstergaast

4

8

8

8

4

Dotatie voorziening groot onderhoud groen

420

420

420

420

5

Erfgoednota *

150

-

-

-

6

Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan *

175

-

-

-

7

Uitvoering Klimaatakkoord

-265

-265

-265

-265

8

Energieloket: Tûk Wenjen

75

75

75

75

Programma 3. Economie

9

Regio Deal Zuidwest-Fryslân *

2.500

-

-

-

10

Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar *

81

-

-

-

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

11

Voorbereidingskrediet Sportpark de Rien CVVO VV Lemmer *

55

-

-

-

12

Grootschalig onderhoud sportvelden *

60

-

-

-

Programma 5. Sociaal domein

13

Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie *

235

235

-

-

14

Formatie beleid sociaal domein

99

99

99

99

15

Aanjager inclusie *

69

69

-

-

16

Aanvalsplan armoede *

768

967

-

-

17

Praktijkondersteuning huisartsen - jeugd

-

-

-

-

Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

18

Omzetting inhuur naar vaste formatie KCC

-

-

-

-

19

Informatieveiligheid

51

51

51

51

20

Beheer BGT

48

48

48

48

Totaal

4.660

1.842

436

436

Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)*

4.228

1.406

-

-

Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel)

432

436

436

436

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53