Financiële begroting

1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden per programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

-2.640

-

-2.640

0.2 Burgerzaken

-1.309

478

-832

0.4 Overhead

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-135

-

-135

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.797

-

-3.797

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.381

36

-1.345

Totaal 1. Bestuur en organisatie

-9.262

514

-8.748

2. Ruimte

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.568

119

-1.449

0.4 Overhead

-46

-

-46

0.8 Overige baten en lasten

-4.251

1.125

-3.126

2.1 Verkeer en vervoer

-12.768

686

-12.082

2.2 Parkeren

-10

-

-10

2.3 Recreatieve havens

-462

-

-462

2.4 Economische havens en waterwegen

-1.205

288

-917

2.5 Openbaar vervoer

-334

84

-250

3.1 Economische ontwikkeling

-4

4

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-47

-

-47

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-6

-

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

-72

62

-10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3

2

-1

5.2 Sportaccommodaties

-2.477

1.350

-1.127

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-32

14

-18

5.4 Musea

-108

-

-108

5.5 Cultureel erfgoed

-536

47

-490

5.6 Media

-15

116

101

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-6.593

366

-6.227

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-119

19

-100

7.2 Riolering

-4.743

5.609

865

7.3 Afval

-5.518

7.130

1.612

7.4 Milieubeheer

-3.069

-

-3.069

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-779

428

-351

8.1 Ruimte en leefomgeving

-716

129

-587

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-726

919

193

8.3 Wonen en bouwen

-3.169

1.526

-1.643

Totaal 2. Ruimte

-49.380

20.022

-29.358

3. Economie

0.8 Overige baten en lasten

-81

-

-81

3.1 Economische ontwikkeling

-602

5

-597

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-151

51

-100

3.4 Economische promotie

-482

-

-482

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-229

35

-194

Totaal 3. Economie

-1.544

91

-1.453

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

4.1 Openbaar basisonderwijs

-353

-

-353

4.2 Onderwijshuisvesting

-3.154

164

-2.990

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.733

298

-2.435

5.1 Sportbeleid en activering

-762

-

-762

5.2 Sportaccommodaties

-2.899

323

-2.576

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.063

43

-1.020

5.4 Musea

-409

2

-407

5.6 Media

-1.141

-

-1.141

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.367

6

-1.361

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-

-

-

7.1 Volksgezondheid

-

-

-

Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs

-13.880

836

-13.044

5. Sociaal domein

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-1.433

-

-1.433

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.132

7

-3.125

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.846

-

-2.846

6.3 Inkomensregelingen

-18.625

15.283

-3.342

6.4 WSW en beschut werk

-3.689

15

-3.674

6.5 Arbeidsparticipatie

-3.228

2

-3.226

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-1.831

20

-1.811

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

6.71A Hulp bij het huishouden (Wmo)

-5.903

300

-5.603

6.71B Begeleiding (Wmo)

-3.558

-

-3.558

6.71C Dagbesteding (Wmo)

-2.238

-

-2.238

6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-656

-

-656

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

6.72A Jeugdhulp begeleiding

-141

-

-141

6.72B Jeugdhulp behandeling

-97

-

-97

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-97

-

-97

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-7.972

-

-7.972

6.73A Pleegzorg

-988

-

-988

6.73B Gezinsgericht

-97

-

-97

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-1.330

-

-1.330

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-263

-

-263

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-268

-

-268

6.74C Gesloten plaatsing

-

-

-

6.81A Beschermd wonen (Wmo)

644

-

644

6.82A Jeugdbescherming

-816

-

-816

6.82B Jeugdreclassering

-52

-

-52

7.1 Volksgezondheid

-2.793

-

-2.793

Totaal 5. Sociaal domein

-61.409

15.626

-45.782

8. Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-25.399

464

-24.935

Totaal 8. Bedrijfsvoering

-25.399

464

-24.935

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

1.071

327

1.398

0.61 OZB woningen

-

7.897

7.897

0.62 OZB niet-woningen

-112

4.545

4.433

0.64 Belastingen overig

-

178

178

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

106.043

106.043

0.8 Overige baten en lasten

-2.470

59

-2.411

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-5

-

-5

3.4 Economische promotie

-65

2.549

2.484

6.3 Inkomensregelingen

-351

-

-351

Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.932

121.598

119.666

Totaal programma's

-162.805

159.150

-3.655

1. Bestuur en organisatie

0.10 Mutaties reserves

-

187

187

2. Ruimte

0.10 Mutaties reserves

-

1.920

1.920

3. Economie

0.10 Mutaties reserves

-

2.639

2.639

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.10 Mutaties reserves

-202

744

541

5. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

1.359

1.359

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-11.179

8.332

-2.847

Mutatie reserves

-11.381

15.181

3.799

Begrotingssaldo

-174.186

174.331

144

Deze pagina is gebouwd op 09/13/2023 15:37:23 met de export van 09/13/2023 15:27:53